Syncovery 7.82b

Syncovery 7.82b

Super Flexible Software – 14,8MB – Shareware –
Back up your data and synchronize PCs, Macs, servers, and notebooks! You can set up as many jobs as you need, and the software comes with support for all of your hard disks, as well as a large number of cloud services, such as FTP and secure FTP servers, SSH, WebDAV, Amazon S3 and Glacier, Google Drive, Microsoft Azure Storage, Rackspace, DropBox, OneDrive, and simple http for downloading directly from web sites. It includes block-level copying, ZIP compression, data encryption, and a scheduler for automated backups. The scheduler can run as a service without users having to log on. On Windows XP or later, locked files can be copied using the Volume Shadow Service. This program features the ability to freely select files and folders across the whole folder hierarchy in a tree view, and it has support for e-mail notification, profile categories, and various filters.

The software also supports Unicode characters in file names, file paths as long as 32767 characters, and much more. It also includes Real Time Synchronization (folder monitoring) and Synthetic Backup.

Tổng quan

Syncovery là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Super Flexible Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Syncovery là 8.12f, phát hành vào ngày 04/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/07/2012.

Syncovery đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 14,8MB.

Syncovery Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Syncovery!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có Syncovery cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Super Flexible Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản